അഭിമാനത്തിന്റെ വെള്ളിനക്ഷത്രം! ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ രവികുമാർ

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *