തിരുവനന്തപുരം തിരുമല പുതിയ ഇരുനില വീട് വില്‍പ്പനക്ക്.

Share Now

തിരുവനന്തപുരം തിരുമല പിടാരം ഭാഗത്ത് 4 സെന്റില്‍ പണിത 1750 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീര്ന്നമുള്ള വീട് വില്‍പ്പനക്ക് . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഉടന്‍ വിളിക്കുക. 9400365858

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *